Regulamin Finału „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020”
Finał zostanie rozegrany w terminie 05 – 09 października 2020 roku na zbiorniku Dzierżno Duże w miejscowości  Rzeczyce.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem Finału MPwWK PCM 2020 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, zwana dalej PFWK;

2. Zawody odbędą się w formule tzw. “wywózki”, polegającej na możliwości korzystania ze środków pływających (ponton, łódź lub łódka RC);

a) zabrania się używania silników spalinowych (z wyłączeniem przeprawiania się na wylosowane stanowisko pierwszego dnia zawodów oraz po ich zakończeniu);

3. Wszystkie zespoły muszą posiadać namioty wędkarskie;

a) ze względów techniczno-logistycznych nie ma możliwości wykorzystania przyczep kempingowych;

4. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie posiadające objawów infekcji oraz których stan zdrowia uniemożliwia uczestnictwo w imprezie;

a) Przed rozpoczęciem imprezy Organizator może dokonać kontroli temperatury ciała, a w przypadku jej podwyższenia (powyżej 37 stopni) wykluczyć z możliwości wzięcia udziału w zawodach;

b) każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania maseczek ochronnych/zakrycia nosa i ust podczas: rozpoczęcia imprezy, zakończenia, w trakcie ważenia, jak również na prośbę sędziego lub ekipy medialnej.

c) w trakcie rozpoczęcia i zakończenia zawodów zalecane jest zachowanie dystansu pomiędzy zawodnikami w odległości min. 1,5 m. oraz nie grupowanie się;

5. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny zakwalifikowane i wpisane na listę startową, opublikowaną na stronach PFWK – www.karpiowemistrzostwa.pl posiadające uregulowaną opłatę startową.
a) startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem;

6. W zawodach przeprowadzone zostaną dwa losowania – pierwsze losowanie kolejności losowania stanowisk (przeprowadzone na podstawie kolejności rejestracji drużyn), drugie – losowanie stanowisk;

a) nieobecność całej drużyny podczas losowania powoduje przydzielenie jej stanowiska, wcześniej nie rozlosowanego;

7. W zawodach startują drużyny dwu lub trzyosobowe, łowiąc wspólnie (maksymalnie) na cztery wędki, stosując wyłącznie zestawy karpiowe z wykorzystaniem tzw. metody włosowej;
a) na jednej wędce może znajdować się wyłącznie jeden zestaw końcowy zakończony jednym hakiem, a przynęta musi znajdować się obok haka (tzw. system „włosowy”);

b) dozwolone jest łowienie metodą gruntową oraz z toni lub powierzchni;

c) dopuszcza się możliwość zastosowania koszyków do tzw. „metody”;

d) w związku z tym, że ekipa sędziowska i media poruszać się będą w trakcie zawodów łodzią, zawodnicy powinni zatapiać swoje linki główne za pomocą back lead’ów;

8. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika tzw. team runner’a (TR);
a) każdy TR jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z drużyną i wniesienia do dnia 30.09.2020 roku opłaty startowej w wysokości 300 zł – Dane do przelewu*:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BGŻ BNP PARIBAS SA
Numer konta: 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

*W tytule proszę wpisać imię i nazwisko pomocnika oraz imiona i nazwiska uczestników danej drużyny.

b) jeśli TR zdobył kwalifikację do finału wraz ze swoją drużyną posiada pełne prawa zawodnika;

c) jeśli TR nie zdobył kwalifikacji do finału wraz ze swoją drużyną, może uczestniczyć we wszystkich czynnościach oprócz holowania ryb;

9. W przypadku niekompletnej drużyny warunkowo dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki wyłącznie metodą rzutową lub przy użyciu modelu RC (bez możliwości pływania łodzią lub pontonem);

10. W trakcie trwania zawodów dopuszcza się maksymalnie 4 markery na drużynę, (tyczki – rurowe);

11. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych;

a) maksymalny dobowy limit zanęty na zawodnika to 10 kg;

12. Obowiązuje całkowity zakaz nęcenia surowym ziarnem.

13. Markery i zestawy muszą znajdować się w obszarze należącym do danego stanowiska, jaki został ustanowiony przez organizatorów;
a) zarzucanie, wywożenie zestawów oraz nęcenie musi odbywać się w obrębie wyznaczonego stanowiska;
14. Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów;

15. W przypadku braku porozumienia pomiędzy drużynami należy niezwłocznie zgłosić problem do Sędziego Głównego;
a) oficjalny protest zgłosić należy przez kapitana do Sędziego Sektorowego;

b) w przypadku dalszych wątpliwości protest rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów w skład której wchodzą: Sędzia Główny i jeden Sędzia Sektorowy. Podjęta przez nią decyzja jest ostateczna;

16. W związku z wytycznymi Okręgu PZW Katowice, każdy zawodnik zobowiązany jest do przekazania numeru karty wędkarskiej. Numer karty należy przesłać mailowo na adres: sport@pfwk.pl wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika do dnia 25.09.2020 r.

II. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE

1. Oficjalne rozpoczęcie MPwWK PCM 2020 odbędzie się w dniu 05 października o godz. 9.15;
a) od godziny 07:30 do 9:00 – rejestracja zawodników, losowanie kolejności losowania;

b) od godz. 9:15 do 9:30 – oficjalne otwarcie;

c) od godz. 9:30 do 10:00 – ciepły poczęstunek

d) od godz. 10:00 do 10:30 – losowanie stanowisk, odprawa.

2. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się w dniu 05 października o godz. 10:00;
a) od godziny 10:30 do 12:00 – dojazd na wylosowane stanowiska;
b) od godziny 12:00 do 15:00 – przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów, z możliwością użycia środa pływającego, nęcenie;
c) od godziny 15:00 – rozpoczęcie łowienia;
d) zakończenie łowienia nastąpi 9 października 2020 roku o godzinie 10:00;
e) oficjalne zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 13:00;

III. PUNKTACJA ORAZ PROCEDURA ZGŁASZANIA I PRZECHOWYWANIA RYB

1. Klasyfikacja zawodów:
a) łączna masa 3 największych złowionych przez drużynę ryb (karp/amur);
b) przy tej samej masie ryb o klasyfikacji decyduje waga największej ryby;
c) big fish (karp/amur);

2. Do klasyfikacji liczą się następujące gatunki ryb:
a) karp od 5,00 kg;
b) amur od 5,00 kg;

3. Procedura zgłaszania złowionych ryb:
a) złowienie ryby z określeniem gatunku, należy natychmiast zgłosić sędziemu, sms-em lub telefonicznie na wskazany przez sędziów numer telefonu;
b) każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego, codziennie – w miarę możliwości niezwłocznie po zakończeniu holu oraz w godzinach 7:00 – 10:00 oraz 14:00 – 17:00. W przypadku amura bezwzględnie niezwłocznie po jego złowieniu;

c) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych lub kołyskach;
d) każda drużyna ma obowiązek posiadania worków do przechowywania ryb;
e) do momentu nadejścia sędziów, ryba niezwłocznie po holu powinna być przechowywana w wodzie, w worku karpiowym, na głębokości min. 1,5 m;
f) w jednym worku, w tym samym czasie może znajdować się wyłącznie jedna ryba;

4. Oficjalnym dokumentem potwierdzającym złowienie ryby jest karta połowów udostępniana przez sędziego wagowego, w której zapisuje się:
a) nazwisko zawodnika, który złowił rybę;
b) gatunek ryby;
c) datę i godzinę połowu;
d) wagę połowu w gramach; Zawodnik własnoręcznym podpisem na karcie połowu potwierdza zgodność danych.

IV. UWAGI TECHNICZNE

1. Dozwolone jest używanie środków pływających przy spełnieniu wymaganych założeń, wymienionych w dalszej części regulaminu;
a) każdy środek pływający musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie, a przy pływaniu po zmroku oświetlenie środka pływającego musi być widoczne z brzegu, przez cały pobyt środka pływającego na powierzchni wody;
b) środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska, określonego przez Komisję Sędziowską;
c) każda drużyna powinna posiadać kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe;
d) brak kamizelki asekuracyjnej lub ratunkowej podczas pobytu „na wodzie” – będzie skutkowało surową karą porządkową;
e) maksymalna odległość na jaką będzie można wypływać oraz wywozić zestawy to 400 metrów od brzegu (swojego stanowiska);
f) zabrania się poruszania środkami pływającymi poza obrębem swojego stanowiska.
g) Komisja sędziowska może w każdym momencie dokonać sprawdzenia środka pływającego oraz wymaganego oświetlania i kamizelek, a przypadku jakichkolwiek usterek/uchybień zawiesić możliwość jego użycia do momentu usunięcia usterki/uchybienia;
h) Sędziowie uprawnieni są ponadto do sprawdzenia wymaganej odległości środka pływającego oddalonego od swojego stanowiska przy użyciu urządzeń do tego przeznaczonych (dalmierza oraz licznika odległości).
i) w sytuacji, w której sędzia stwierdzi możliwość nadużycia dot. odległości bądź budowy zestawu końcowego, może nakazać drużynie zwinięcie zestawu, w stosunku do którego stwierdzono podejrzenie nadużycia;

2. W zawodach obowiązują trzy sygnały:
a) pierwszy sygnał – przygotowanie stanowisk, sondowanie, stawianie markerów; nęcenie.
b) drugi sygnał – rozpoczęcie zawodów – zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie;
c) trzeci sygnał – zakończenie zawodów – wyjęcie zestawów z wody;

3. Holowanie ryb.
a) w przypadku gdy holowana ryba wpłynie w obszar przynajmniej jednej
z sąsiadujących drużyn naruszając jej zestaw lub marker, drużyna ta ma prawo zgłosić protest, który może skutkować niezaliczeniem wyholowanej ryby u drużyny, której sytuacja dotyczy. Protest może być zgłoszony wyłącznie przed oficjalnym ważeniem i wpisaniem jej w kartę połowów;
b) ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana po tym sygnale w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Przekroczenie limitu czasu skutkuje nie zaliczeniem połowu;

V. KARY PORZĄDKOWE:

1. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie
a) pouczenie;
b) pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka. W przypadku otrzymania żółtej kartki na drużynę może zostać orzeczona dodatkowa kara w postaci czasowego wyłączenia
z łowienia na okres od 2 do 12 godzin. Decyzję o czasowym wyłączeniu z łowienia podejmuje Komisja Sędziowska w zależności od popełnionego czynu;
c) drugie ostrzeżenie – czerwona kartka (dyskwalifikacja);
d) zdyskwalifikowanym zawodnikom nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów;

VI. NAGRODY:

1. Nagrody w zawodach:
a) 1 – 3 miejsca w zawodach: medale, BONy na produkty z firmy FOX oraz darmowy start w XI finale MPwWK PCM 2021 dla Mistrzów Polski;
b) 1 miejsce w sektorze – Patery, nagrody rzeczowe (Delphin, Mivardi, Sonik)/BON (CarpOnline);
c) dodatkowa nagroda za złowienie „Największej ryby” – patera, model zdalnie sterowany La-Boat;

VII. UWAGI KOŃCOWE

1. Opuszczanie terenu zawodów przez zawodników może odbywać się jedynie za zgodą Komisji Sędziowskiej.

2. Po godz. 14:00 w dniu rozpoczęcia zawodów, zabrania się poruszania pojazdami, które muszą znajdować się zaparkowane do końca trwania zawodów.

3. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu .

4. W trakcie trwania zawodów na stanowiskach mogą przebywać jedynie uczestnicy finału oraz zarejestrowani TR. Zabrania się odwiedzin na stanowiskach innych osób bez zgody komisji sędziowskiej.

5. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed zawodami, zmiany terminu zawodów lub ich odwołania w przypadku wystąpienia sytuacji od nich niezależnych. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w serwisach PFWK.

6. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne;
a) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne;
b) Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy MPwWK PCM 2020 zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów;
c) przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach;

7. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą: zawiesić możliwość korzystania ze środków pływających, przerwać, a nawet wcześniej zakończyć zawody;

a) w przypadku wcześniejszego zakończenia zawodów klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu na momencie przerwania imprezy;

8. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do sprawdzenia stanu technicznego swojego sprzętu (w szczególności środków pływających oraz urządzeń służących do ogrzewania – piecyków itp.).

a) Przed rozpoczęciem zawód zawodnicy muszą pisemnie potwierdzić zapoznanie się z regulaminem oraz potwierdzić sprawność ww. sprzętu w celu dopuszczenia drużyny do zawodów;

9. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów.

10. Dodatkowych informacji udziela Zarząd PFWK pod adresem – sport@pfwk.pl

AGENDA!

5 października 2020

07:30 do 9:00
Rejestracja drużyn, losowanie kolejności losowania stanowisk.

09:15 – 09:30

Oficjalne otwarcie

09:3010:00

Ciepły poczęstunek

10:00-10:30
Losowanie stanowisk, odprawa

10:30 – 12:00
Dojazd na wylosowane stanowiska

12:00 – 15:00
przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów, nęcenie

Od godziny 15:00 – rozpoczęcie łowienia

5 października – 9 października 2020

Czas trwania zawodów!
Ważenie złowionych ryb:
Pierwsze: od godziny 07:00 – Kolejne: od godziny 14:00
Każdą złowioną rybę zgłaszamy SMS-em do sędziego głównego

9 października 2020

10:00 – zakończenie łowienia
13:00 – oficjalne zakończenie i rozdanie nagród
Losowanie nagrody pocieszenia