Regulamin Eliminacji „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020″

Organizatorem cyklu Eliminacji do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, zwana dalej „PFWK”.

 1. Prawo ubiegania się o zakwalifikowanie zawodów karpiowych do eliminacji Mistrzostw Polski

w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020 mają osoby fizyczne i prawne, firmy, portale karpiowe, kluby oraz inne organizacje zrzeszające karpiarzy, które organizują zawody w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu statusu eliminacji MPwWK 2020 otrzymują zawody, których organizatorzy są członkami PFWK.
 2. Regulamin zawodów ubiegających się o status eliminacji MPwWK – PCM 2020 musi spełniać następujące warunki:
 3. a) zawody muszą odbywać się zgodnie z zasadą złów i wypuść;
 4. b) w zawodach musi uczestniczyć co najmniej 10 zespołów dwuosobowych lub trzyosobowych (2+1 team runner). Dopuszcza się start team runnera na pełnych prawach zawodnika;
 5. c) organizator zawodów eliminacyjnych, zwany dalej organizatorem, ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednią ilość sędziów (co najmniej dwóch). Sędziowie nie mogą jednocześnie brać udziału w zawodach;
 6. d) ryby powinny być przetrzymywane w workach karpiowych do czasu przybycia sędziów z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. W przypadku zbiorników płytkich oraz niesprzyjających warunków pogodowych (upały) należy skrócić okres przetrzymywania ryb w workach do niezbędnego minimum, dbając o ich bezpieczeństwo;
 7. e) zawody powinny trwać nie mniej niż 72 godziny efektywnego łowienia
 8. f) w klasyfikacji zawodów liczą się karpie i amury o masie minimum 2,00 kg;
 9. W przypadku braku złowionych ryb nie przyznaje się eliminacji do MPwWK – PCM. Oznacza to, iż eliminacja nie może zostać wyłoniona w drodze losowania. Organizatorowi nie przysługuję prawo zwrotu zadatku z tytułu opłaty startowej. Ww. miejsce zostanie rozdysponowane przez Grupę Sport PFWK.
 10. Wszystkie pozostałe zapisy regulaminów poszczególnych zawodów ustalają ich Organizatorzy. Regulamin danych zawodów musi zostać zatwierdzony przez „Grupę Sport PFWK”.
 11. PFWK może na każde zawody wysłać swojego obserwatora, który ma prawo kontroli prawidłowości przeprowadzania eliminacji.
 12. Organizator który uzyska dla swych zawodów status eliminacji do MPwWK – PCM 2020 jest zobowiązany używać loga MPwWK – PCM 2020 oraz loga PFWK na danej imprezie, jak również

w materiałach reklamowych i informacyjnych.

 1. W każdych zawodach zaliczonych przez PFWK jako eliminacje MPwWK – PCM 2020, Organizator może zgłosić do finału:
 2. a) Maksymalnie jedną drużynę z zawodów, w których startuje od 10-15 drużyn;
 3. b) Maksymalnie dwie drużyny z zawodów, w których startuje od 16-24 drużyn;
 4. c) Maksymalnie trzy drużyny z zawodów, w których startuje powyżej 25 drużyn.

Ponadto:

W przypadku zawodów składających się z dwóch (lub więcej) tur, gdzie zwycięzcy wyłaniani są na zasadzie klasyfikacji generalnej całego cyklu, Organizator może zgłosić do finału:

 1. a) Maksymalnie dwie drużyny z cyklu zawodów, w którym bierze udział od 10-20* drużyn;
 2. b) Maksymalnie trzy drużyny z cyklu zawodów, w którym łącznie bierze udział powyżej 20* drużyn

* łączna liczba drużyn w jednej turze nie może być mniejsza, jak 10 zespołów.

 1. Kwalifikację do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters zdobyć mogą wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie.
 2. Eliminacje zdobywane po raz kolejny:
 3. a) Jeżeli w danych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM zdobywa drużyna która już wcześniej ją zdobyła, o powyższym fakcie organizator eliminacji niezwłocznie informuje Grupę Sport PFWK. W przypadku zaistnienia powyższego faktu eliminację do finału MPwWK-PCM otrzymuje kolejna drużyna, która w danych eliminacjach zajęła drugą lub trzecią lokatę.
 4. b) Jeżeli w danych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM zdobywa drużyna, w której jeden z zawodników już wcześniej ją zdobył, o powyższym fakcie organizator eliminacji niezwłocznie informuje Grupę Sport PFWK.

Zawodnik zdobywający kwalifikację może w finale MPwWK-PCM :

– wystartować z innym zawodnikiem, który również w tych samych bądź innych eliminacjach zdobył kwalifikację do finału;

– wystartować z innym zawodnikiem, który w tych samych bądź innych eliminacjach zajął co najmniej trzecią lokatę;

– wystartować „samemu” łowiąc maksymalnie na dwie wędki oraz stosując maksymalnie dwa markery typu tyczka plus jeden zarzucany wędką, korzystając z pomocy team runnera nie posiadającego praw zawodnika.

 1. Oddawanie, przekazywanie i odstępowanie kwalifikacji do finału MPwWK – PCM 2020 jest zabronione.
 2. a) Nie dopuszcza się zmian zawodników drużyny uzyskującej eliminacje do finału
 3. Organizator zawodów wpisanych do cyklu eliminacji MPwWK – PCM 2020, jest zobowiązany do przekazania Grupie Sport PFWK:
 4. a) klasyfikacji i danych osób uzyskujących kwalifikacje w terminie do 72 godzin od zakończenia zawodów;
 5. b) relacji zawierającej: dokumentację zdjęciową, listę startową oraz szczegółowe wyniki w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów.
 6. c) niespełnienie warunków określonych w pkt. 12 skutkować będzie wykreśleniem zawodów z listy eliminacji i rozdysponowaniem miejsca w inny sposób przez PFWK, a organizatorowi nie będzie przysługiwał zwrot poniesionych kosztów opłaty startowej.
 7. Całkowita opłata startowa w MPwWK – PCM 2020 wynosi 1500 zł.
 8. W ramach opłaty startowej organizator zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 500 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, tj.:

– 500 zł w przypadku jednego przyznanego miejsca;

– 1000 zł w przypadku dwóch przyznanych miejsc;

– 1500 zł w przypadku trzech przyznanych miejsc.

 1. a) w przypadku zawodów cyklu JESIENNEGO w terminie do 14.09.2019 r. Pozostała kwota, tj. 1000 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, musi zostać wpłacona przez organizatora na konto PFWK do 15.10.2019 r.
 2. b) w przypadku zawodów cyklu WIOSENNO-LETNIEGO w terminie do 31.12.2019 r. Pozostała kwota, tj. 1000 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, musi zostać wpłacona przez organizatora na konto PFWK do 31.03.2020 r.

Brak terminowej wpłaty powoduje skreślenie zawodów z listy eliminacji.

 1. Organizator którego zawody zostały zakwalifikowane do eliminacji MPwWK – PCM 2020, może wykreślić zawody z cyklu eliminacji tylko drogą pisemną, nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku. W takiej sytuacji organizator zwolniony jest z uiszczenia pozostałej kwoty w wysokości 1000 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku wolnych miejsc w MPwWK PCM 2020, w finale uczestniczyć mogą również zespoły uczestniczące w innych zawodach, których Organizatorzy nie wpisali do cyklu eliminacji MPwWK – PCM 2020. W tej sytuacji zgłoszenia mogą dokonać sami uczestnicy takich zawodów, z zachowaniem następujących warunków:
 3. a) drużyna musi zająć I miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje od 20-25 drużyn;
 4. b) drużyna musi zająć I lub II miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje od 25-30 drużyn;
 5. c) drużyna musi zająć I, II lub III miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje powyżej 30 drużyn;
 6. d) zawody powinny spełniać kryteria określone dla eliminacji MPwWK – PCM 2020 w pkt. 3;
 7. e) uczestnicy sami pokrywają koszty udziału w finale MPwWK – PCM 2020 w wysokości 1500,00 zł od drużyny.
 8. Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian organizacyjnych.

Postanowienia końcowe!

 1. Regulamin zawodów eliminacyjnych powinien być spójny z przedmiotowym regulaminem. Wszelkie odstępstwa dot. niniejszego regulaminu polegające m.in. na wyeliminowaniu z klasyfikacji generalnej amurów, bądź zaliczania ryb o większej masie, jak 2 kg. muszą być konsultowane z Zarządem PFWK lub Grupą Sport PFWK;
 2. PFWK jako organizator cyklu eliminacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, zaistniałe podczas zawodów eliminacyjnych;
 3. O każdej zmianie regulaminu, PFWK będzie informować na portalu informacyjnym www.karpiowemistrzostwa.pl;
 4. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sport@pfwk.pl.