Regulamin Eliminacji „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym
– Polish Carp Masters 2018 – 2019″

 • Organizatorem cyklu Eliminacji do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2019 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego.

 • 1). Prawo ubiegania się o zakwalifikowanie zawodów karpiowych do eliminacji Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2019 mają osoby fizyczne i prawne, firmy, portale karpiowe, kluby oraz inne organizacje zrzeszające karpiarzy, które organizują w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. zawody dla karpiarzy. 

 • 2). Regulamin zawodów ubiegających się o status eliminacji MPwWK – PCM 2019 musi spełniać następujące warunki:
  A. zawody muszą odbywać się zgodnie z zasadą złów i wypuść
  B. w zawodach musi uczestniczyć co najmniej 15 zespołów dwuosobowych
  C. organizator zawodów eliminacyjnych, zwany dalej organizatorem, ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednią ilość sędziów (co najmniej 2 )
  D. Ryby mogą być przetrzymywane w workach karpiowych do czasu przybycia sędziów z zachowaniem odpowiedniej ostrożności w przypadku zbiorników płytkich oraz niesprzyjających warunków pogodowych (upały).
  E. zawody powinny trwać nie mniej niż 48 godzin efektywnego łowienia
  F. w klasyfikacji zawodów liczą się karpie i amury o masie minimum 2,00 kg

 • 3). W przypadku braku złowionych ryb nie przyznaje się eliminacji do MPwWK – PCM.

 • 4). Wszystkie pozostałe zapisy regulaminów poszczególnych zawodów ustalają ich Organizatorzy.

 • 5). PFWK może na każde zawody wysłać swojego obserwatora, który ma prawo kontroli prawidłowości przeprowadzania eliminacji.

 • 6). Organizator który uzyska dla swych zawodów status eliminacji do MPwWK – PCM 2019 jest zobowiązany używać loga MPwWK – PCM 2019, PFWK na danej imprezie, jak również w materiałach reklamowych i informacyjnych.

 • 7). W każdych zawodach zaliczonych przez PFWK jako eliminacje MPwWK – PCM 2019, Organizator może zgłosić do finału:
  A. Maksymalnie jedną drużynę z zawodów, w których startuje od 15-20 drużyn
  B. Maksymalnie dwie drużyny z zawodów, w których startuje od 20-30 drużyn
  C. Maksymalnie trzy drużyny z zawodów, w których startuje powyżej 30 drużyn
  D. Kwalifikację do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters zdobyć mogą wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie.

 • Ponadto:
  W przypadku zawodów składających się z dwóch (lub więcej) tur, gdzie zwycięzcy wyłaniani są na zasadzie klasyfikacji generalnej całego cyklu, Organizator może zgłosić do finału:

  A. Maksymalnie dwie drużyny z cyklu zawodów, w którym łącznie bierze udział od 20-30* drużyn
  B. Maksymalnie trzy drużyny z cyklu zawodów, w którym łącznie bierze udział powyżej 30* drużyn
  * łączna liczba drużyn w jednej turze nie może być mniejsza, jak 10 zespołów.

 • 8). Eliminacje zdobywane po raz kolejny:

  A. Jeżeli w danych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM zdobywa drużyna która już wcześniej ją zdobyła, o powyższym fakcie organizator eliminacji natychmiast informuje wydział sportu PFWK. Do puli nagród zdobywanych przez daną drużynę organizator dolicza równowartość wniesionej wpłaty za eliminacje do PFWK. Organizator może drużynie wypłacić w gotówce w/w kwotę (ta zostanie mu zwrócona przez PFWK) lub kwota zostanie wypłacona przez PFWK bezpośrednio zawodnikom po ustaleniu szczegółów. W przypadku zaistnienia powyższego faktu eliminację do finału MPwWK-PCM otrzymuje drużyna która w danych eliminacjach zajęła co najmniej trzecią lokatę. Ta z kolei musi wpłacić do PFWK kwotę za eliminacje ustaloną regulaminem.

  B. Jeżeli w danych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM zdobywa drużyna jednoosobowa lub w której jeden z zawodników już wcześniej ją zdobył, o powyższym fakcie organizator eliminacji natychmiast informuje wydział sportu PFWK. Do puli nagród zdobywanych przez daną drużynę organizator dolicza połowę równowartości wniesionej wpłaty za eliminacje do PFWK. Organizator może drużynie wypłacić w gotówce w/w kwotę (ta zostanie mu zwrócona przez PFWK) lub kwota zostanie wypłacona przez PFWK bezpośrednio zawodnikom po ustaleniu szczegółów.
  Zawodnik zdobywający kwalifikację może w finale MPwWK-PCM :

  pkt.1 ) wystartować z innym zawodnikiem który również w tych samych bądź innych eliminacjach zdobył kwalifikację do finału.
  pkt.2) wystartować z innym zawodnikiem który w tych samych bądź innych eliminacjach zajął co najmniej trzecią lokatę – taki zawodnik będzie mógł wystartować po wpłaceniu do PFWK połowę kwoty za eliminacje .
  pkt.3) wystartować samemu (w drużynie jednoosobowej) łowiąc maksymalnie na dwie wędki oraz stosując maksymalnie dwa markery typu tyczka plus jeden zarzucany wędką.

 • 9). Oddawanie, przekazywanie i odstępowanie kwalifikacji do finału MPwWK – PCM 2019 jest zabronione.
  A. Nie dopuszcza się zmian zawodników, zwycięskiej oraz nagrodzonej udziałem w finale drużyny danych eliminacji.
  B. Dopuszcza się start jednego zawodnika.

 • 10). Organizator zawodów wpisanych do cyklu eliminacji MPwWK – PCM 2019, jest zobowiązany do przekazania relacji z zawodów. Relacja zawierająca dokumentację zdjęciową, listę startową oraz dane zwycięzców klasyfikacji generalnej musi być przesłana nie później niż 7 dni od zakończenia zawodów.

 • 11). Niespełnienie warunków określonych w pkt. 10 skutkować będzie wykreśleniem zawodów z listy eliminacji i rozdysponowaniem miejsca w inny sposób przez PFWK.

 • 12). Całkowita opłata startowa w MPwWK – PCM 2019 wynosi 1500 zł

  A. w ramach opłaty startowej organizator do dnia 31.12.2018 r. zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 500 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, tj.:
  – 500 zł w przypadku zawodów w których startuje od 15-20 drużyn
  – 1000 zł w przypadku zawodów w których startuje od 20-30 drużyn
  – 1500 zł w przypadku zawodów w których startuje powyżej 30 drużyn

  B. pozostała kwota, tj. 1000 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, musi zostać wpłacona przez organizatora na konto PFWK do dnia 30.04.2019 roku.
  (** Przypadku zawodów jesiennych będących eliminacjami do MPwWK-PCM 2019 powyższe terminy to :
  – termin wpłaty zadatku 15.08.2018
  – termin wpłaty pozostałej kwoty 15.09.2018 )

  Brak terminowej wpłaty powoduje skreślenie zawodów z listy eliminacji.

 • 13). Organizator którego zawody zostały zakwalifikowane do eliminacji MPwWK – PCM 2019, może wykreślić zawody z cyklu eliminacji tylko drogą pisemną, nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku. W takiej sytuacji organizator zwolniony jest z uiszczenia pozostałej kwoty w wysokości 1000 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi.

 • 14). W finale uczestniczyć mogą również zespoły uczestniczące w innych zawodach, których Organizatorzy nie wpisali do cyklu eliminacji MPwWK – PCM 2019.

 • 15). W przypadku nie zgłoszenia zawodów przez Organizatora do cyklu eliminacji MPwWK – PCM 2019, zgłoszenia mogą dokonać sami uczestnicy takich zawodów, z zachowaniem następujących warunków:
  A. drużyna musi zająć I miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje od 20-25 drużyn
  B. drużyna musi zająć I lub II miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje od 25-30 drużyn
  C. drużyna musi zająć I, II lub III miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje powyżej 30 drużyn
  D. zawody powinny spełniać kryteria określone dla eliminacji MPwWK – PCM 2019 w pkt. 2
  E. uczestnicy sami pokrywają koszty udziału w finale MPwWK – PCM 2019 w wysokości 1500,00 zł od drużyny.

 • 16). Drużyna sama zgłaszająca swój udział do finału MPwWK – PCM 2019 spełniająca wymogi pkt. 2, która nie uczestniczyła w oficjalnych zawodach zaliczonych do eliminacji, zostanie do nich zakwalifikowana dopiero w przypadku, gdy nie zostaną wyczerpane miejsca w Finale MPwWK – PCM 2019 wynikające z przyznanych miejsc kwalifikowanych w eliminacjach do finału MPwWK – PCM 2019.

 • 17). Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian organizacyjnych.

 • 18). Wszelkie dodatkowe szczegóły zostaną uzgodnione indywidualnie z poszczególnymi Organizatorami zawodów.

 • 19). O każdej zmianie regulaminu, PFWK będzie informować na swym portalu informacyjnym.

 • 20). PFWK jako organizator cyklu eliminacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, zaistniałe podczas zawodów eliminacyjnych.

  Postanowienia końcowe!

  Informacja o nagrodach jak i finale MPwWK – PCM 2019 będzie podana na stronach PFWK.

  Regulamin Finału MPwWK – PCM 2019 będzie podany na stronie PFWK.

  Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  sport@pfwk.pl

  Wydział Sportu PFWK.