Regulamin Eliminacji „Mistrzostw Polski
w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020″

Organizatorem cyklu Eliminacji do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2020 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, zwana dalej „PFWK”.

 1. Prawo ubiegania się o zakwalifikowanie zawodów karpiowych do eliminacji Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2021 mają osoby fizyczne
  i prawne, firmy, portale karpiowe, kluby oraz inne organizacje zrzeszające karpiarzy, które organizują zawody w okresie od 01 września 2020 r. do 30 września 2021 r.
 2. Organizatorzy eliminacji oraz biorący w nich udział zawodnicy najpóźniej w dniu rozpoczęcia danych zawodów zobowiązani są do posiadania członkostwa w PFWK (nie dotyczy zawodów cyklu jesiennego 2020). a) informacje dot. wstąpienia w szeregi PFWK znajdują się na stronie: http://www.pfwk.pl/modules/jak_zostac_czlonkiem/; b) weryfikacja członkostwa odbywać się będzie na podstawie okazania przez zawodnika legitymacji członkowskiej z aktualnym hologramem.
 3. Regulamin zawodów ubiegających się o status eliminacji MPwWK – PCM 2021 musi spełniać następujące warunki:

a) zawody muszą odbywać się zgodnie z zasadą złów i wypuść;

b) w zawodach musi uczestniczyć co najmniej 10 zespołów dwuosobowych lub trzyosobowych (2+1 Team Runner, zwany dalej „TR”). Dopuszcza się start TR na pełnych prawach zawodnika;

c) organizator zawodów eliminacyjnych, zwany dalej „Organizatorem”, ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednią ilość sędziów (co najmniej dwóch). Sędziowie nie mogą jednocześnie brać udziału w zawodach;

d) ryby powinny być przetrzymywane w workach karpiowych do czasu przybycia sędziów z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. W przypadku zbiorników płytkich oraz niesprzyjających warunków pogodowych (upały) należy skrócić okres przetrzymywania ryb w workach do niezbędnego minimum, dbając o ich bezpieczeństwo;

e) zawody powinny trwać nie mniej niż 72 godziny efektywnego łowienia;

f) w klasyfikacji zawodów liczą się karpie i amury o masie minimum 2,00 kg. Organizatorzy mają prawo podwyższyć limit wagowy, powiadamiając
o wprowadzonych zmianach i uzyskując zgodę Zarządu PFWK.

 • W przypadku braku złowionych ryb nie przyznaje się eliminacji do MPwWK – PCM. Oznacza to, iż eliminacja nie może zostać wyłoniona w drodze losowania. Organizatorowi nie przysługuję prawo zwrotu zadatku z tytułu opłaty startowej.
  Ww. miejsce zostanie rozdysponowane w drodze decyzji Zarządu PFWK.
 • Wszystkie pozostałe zapisy regulaminów poszczególnych zawodów ustalają ich Organizatorzy. Regulamin danych zawodów musi zostać zatwierdzony przez Zarząd PFWK.
 • PFWK może na każde zawody wysłać swojego obserwatora, który ma prawo kontroli prawidłowości przeprowadzania eliminacji.
 • Organizator który uzyska dla swych zawodów status eliminacji do MPwWK – PCM 2021 jest zobowiązany używać loga MPwWK – PCM 2021 oraz loga PFWK na danej imprezie, jak również w materiałach reklamowych i informacyjnych.
 • W każdych zawodach zaliczonych przez PFWK jako eliminacje MPwWK – PCM 2021, Organizator może zgłosić do finału:

a) Maksymalnie jedną drużynę z zawodów, w których startuje od 10-15 drużyn;

b) Maksymalnie dwie drużyny z zawodów, w których startuje od 16-24 drużyn;

c) Maksymalnie trzy drużyny z zawodów, w których startuje powyżej 25 drużyn.

8.1. Ponadto, w przypadku zawodów składających się z dwóch (lub więcej) tur, gdzie zwycięzcy wyłaniani są na zasadzie klasyfikacji generalnej całego cyklu, Organizator może zgłosić do finału:

a) Maksymalnie dwie drużyny z cyklu zawodów, w którym bierze udział od 10-20* drużyn;

b) Maksymalnie trzy drużyny z cyklu zawodów, w którym łącznie bierze udział powyżej 20* drużyn

* łączna liczba drużyn w jednej turze nie może być mniejsza, jak 10 zespołów.

 • Kwalifikację do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters zdobyć mogą wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie.
 • Eliminacje zdobywane po raz kolejny:

a) Jeżeli w danych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM zdobywa drużyna która już wcześniej ją zdobyła, o powyższym fakcie organizator eliminacji niezwłocznie informuje Zarząd PFWK. W przypadku zaistnienia powyższego faktu eliminację do finału MPwWK-PCM otrzymuje kolejna drużyna, która w danych eliminacjach zajęła drugą lub trzecią lokatę.

b) Jeżeli w danych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM zdobywa drużyna,
w której jeden z zawodników już wcześniej ją zdobył, o powyższym fakcie organizator eliminacji niezwłocznie informuje Zarząd PFWK.

c) Zawodnik zdobywający kwalifikację może w finale MPwWK-PCM :

– wystartować z innym zawodnikiem, który również w tych samych bądź innych eliminacjach zdobył kwalifikację do finału;

– wystartować z innym zawodnikiem, który w tych samych bądź innych eliminacjach zajął co najmniej trzecią lokatę;

– wystartować „samemu” łowiąc maksymalnie na dwie wędki oraz stosując maksymalnie dwa markery typu tyczka plus jeden zarzucany wędką, korzystając
z pomocy TR nie posiadającego pełnych praw zawodnika.

 1. Oddawanie, przekazywanie i odstępowanie kwalifikacji do finału MPwWK – PCM 2021 jest zabronione.

a) Nie dopuszcza się zmian zawodników drużyny uzyskującej eliminacje do finału

 1. Organizator zawodów wpisanych do cyklu eliminacji MPwWK – PCM 2021, jest zobowiązany do przekazania Zarządowi PFWK:

a) klasyfikacji i danych osób uzyskujących kwalifikacje w terminie do 72 godzin od zakończenia zawodów;

b) relacji zawierającej: dokumentację zdjęciową, listę startową oraz szczegółowe wyniki w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów.

c) niespełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie skutkować będzie wykreśleniem zawodów z listy eliminacji i rozdysponowaniem miejsca w inny sposób przez PFWK,
a organizatorowi nie będzie przysługiwał zwrot poniesionych kosztów opłaty p

startowej.

 1. Całkowita opłata startowa w MPwWK – PCM 2021 wynosi 1500 zł (brutto).
 2. W ramach opłaty startowej organizator zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 500 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, tj.:

– 500 zł w przypadku jednego przyznanego miejsca;

– 1000 zł w przypadku dwóch przyznanych miejsc;

– 1500 zł w przypadku trzech przyznanych miejsc.

a) w przypadku zawodów cyklu JESIENNEGO w terminie do 14.09.2020 r. Pozostała kwota, tj. 1000 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, musi zostać wpłacona przez organizatora na konto PFWK do 15.10.2020 r.

 1. b) w przypadku zawodów cyklu WIOSENNO-LETNIEGO w terminie do 31.12.2020 r. Pozostała kwota, tj. 1000 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, musi zostać wpłacona przez organizatora na konto PFWK do 31.03.2021r.

Brak terminowej wpłaty powoduje skreślenie zawodów z listy eliminacji.

 1. Organizator którego zawody zostały zakwalifikowane do eliminacji MPwWK – PCM 2021, może wykreślić zawody z cyklu eliminacji tylko drogą pisemną, nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku. W takiej sytuacji organizator zwolniony jest z uiszczenia pozostałej kwoty w wysokości 1000 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku wolnych miejsc w MPwWK PCM 2021, w finale uczestniczyć mogą również zespoły uczestniczące w innych zawodach, których Organizatorzy nie wpisali do cyklu eliminacji MPwWK – PCM 2021. W tej sytuacji zgłoszenia mogą dokonać sami uczestnicy takich zawodów, z zachowaniem następujących warunków:

a) drużyna musi zająć I miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje od 20-25 drużyn;

b) drużyna musi zająć I lub II miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje od 25-30 drużyn;

c) drużyna musi zająć I, II lub III miejsce w zawodach organizowanych w Polsce
w których startuje powyżej 30 drużyn;

d) zawody powinny spełniać kryteria określone dla eliminacji MPwWK – PCM 2021
w pkt. 3;

e) uczestnicy sami pokrywają koszty udziału w finale MPwWK – PCM 2021 w wysokości 1500,00 zł od drużyny.

 1. Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian organizacyjnych.

Postanowienia końcowe!

 1. Regulamin zawodów eliminacyjnych powinien być spójny z przedmiotowym regulaminem. Wszelkie odstępstwa dot. niniejszego regulaminu polegające m.in. na wyeliminowaniu z klasyfikacji generalnej amurów, bądź zaliczania ryb o większej masie, jak 2 kg. muszą być konsultowane i zatwierdzone przez Zarząd PFWK.
 2. PFWK jako organizator cyklu eliminacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, zaistniałe podczas zawodów eliminacyjnych.
 3. O każdej zmianie regulaminu, PFWK będzie informować na portalu informacyjnym www.karpiowemistrzostwa.pl.
 4. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sport@pfwk.pl.