Regulamin Finału „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2018”
Finał zostanie rozegrany w terminie 02 – 08 wrzesień 2018 roku na Zbiorniku „Dębowa” w Reńskiej Wsi.
1. Organizatorem Finału jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego.
2. Zawody odbędą się w formule rzutowej.
3. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową opublikowaną na stronach portalu informacyjnego PFWK, z opłaconą opłatą startową .
a) startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem;
b) nieobecność całej drużyny podczas losowania spowoduje przydzielenie jej stanowiska nie rozlosowanego;
c) nie dopuszcza się losowania zastępczego przez innych uczestników zawodów;
4. W zawodach startują drużyny dwuosobowe, łowiąc na 4 wędki wyłącznie metodą gruntową – włosową.
5. Drużyna może korzystać z pomocy jednego Team Runnera.
a) każdy Team Runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z drużyną i wniesienia opłaty w wysokości 400,- zł;
b)Team Runner zespołu może uczestniczyć w takich czynnościach jak:
rozbijaniu obozowiska, namiotów, szykowaniu sprzętu, zanęt, podbieraniu i wypinaniu ryb, przygotowaniu ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania, oraz przez cały czas trwania zawodów w nęceniu łowiska przy użyciu spomba, rakiety, kobry.
c) Team Runner może uczestniczyć przy sondowaniu łowiska jednakże wyłącznie przed oficjalnym rozpoczęciem łowienia.
6. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki.
7. Dopuszcza się 2 markery, tyczki (rurowe) oraz jeden wyrzucany wędką na drużynę.
8. Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.
a) zarzucanie zestawów oraz nęcenie musi odbywać się z wyznaczonego stanowiska.
b) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów;
c) oficjalne protesty można składać u sędziego głównego po uiszczeniu wadium w wysokości 100,- zł. Jeżeli protest będzie nieuzasadniony wadium zostanie przekazane przez PFWK na cele charytatywne o czym powiadomimy na stronie www.pfwk.pl;
d) przy interwencji sędziego jego rozstrzygnięcie jest ostateczne;
9. Oficjalne rozpoczęcie MPwWK-PCM 2018 odbędzie się w dniu 02 wrzesień o godz. 12.00.
a) od godziny 08.00 do 11.30 – rejestracja zawodników oraz pokazy firm sponsorskich, poczęstunek;
10. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się w dniu 02 września o godz. 13.30.
a) od godziny 13:30 do 14:00 – dojazd na wylosowane stanowiska;
b) od godziny 14:00 do 17:00 – przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów, można używać środka pływającego, w tym czasie obowiązuje zakaz posiadania na stanowisku gotowych do użycia zanęt jak i całkowity zakaz samego nęcenia ze środka pływającego;
c) od godziny 17:00 – rozpoczęcie nęcenia oraz łowienia, wyłącznie z brzegu,obowiązuje zakaz używania wszelkich środków pływających (w tym łódek zdalnie sterowanych) do końca zawodów;
d) zakończenie łowienia nastąpi 8 września 2018 roku o godzinie 09.00;
e) oficjalne zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12.00;
11. Klasyfikacja zawodów:
a) drużynowa: łączna masa złowionych przez drużynę ryb;
b) przy tej samej masie ryb o klasyfikacji decyduje waga największej ryby;
12. Do klasyfikacji liczą się następujące gatunki ryb:
a) karp od 2,00 kg;
b) amur od 2,00 kg;
13. Procedura zgłaszania złowionych ryb:
a) złowienie ryby z określeniem gatunku, należy natychmiast zgłosić sędziemu, bez względu na porę dnia lub nocy, sms-em lub telefonicznie na wskazany przez sędziów numer telefonu;
b) każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego (inaczej nie będzie zaliczona!!! ) codziennie w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 18:00 – 20:00. W przypadku amura oraz ryb na granicy 2 kg – do 1 godziny po zgłoszeniu;
c) każda drużyna ma obowiązek posiadać worek do ważenia ryb;
14. Oficjalnym dokumentem potwierdzającym złowienie ryby jest karta połowów sędziego wagowego, w której zapisuje się:
a) nazwisko zawodnika, który złowił rybę;
b) gatunek ryby;
c) datę i godzinę połowu;
d) wagę połowu w gramach;
Zawodnik własnoręcznym podpisem na karcie połowu potwierdza zgodność danych.
15. Środki pływające:
a) dozwolone jest używanie środków pływających pierwszego dnia w godzinach od 14:00 do 17:00 w celu wysondowania łowiska oraz ustawienia markerów;
b) każda drużyna powinna posiadać swój środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne;
c) każdy zawodnik pływający po zbiorniku musi mieć założoną kamizelkę asekuracyjną;
d) zabrania się poruszania środkami pływającymi poza obrębem swojego łowiska;
16.Holowanie ryb.
a) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego jest dozwolone jedynie w worku karpiowym. W każdym worku może znajdować się tylko jedna ryba;
b) w przypadku gdy holowana ryba wpłynie w obszar przynajmniej jednej z sąsiadujących drużyn, naruszając jej zestaw lub marker, drużyna ta ma prawo zgłosić protest który może skutkować nie zaliczeniem wyholowanej ryby, której sytuacja dotyczy. Protest może być zgłoszony wyłącznie przed oficjalnym ważeniem i wpisaniem jej w kartę połowów;
c) ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana po tym sygnale w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Przekroczenie limitu czasu skutkuje nie zaliczeniem połowu;
17. Opuszczanie terenu zawodów przez zawodników może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
18. Po sygnale startu zabrania się poruszania samochodem po terenie zawodów.
19. Całkowity zakaz wjazdu na wał przyczepami typu „Camping”
20. Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu .
21. W trakcie trwania zawodów na stanowiskach mogą przebywać jedynie uczestnicy finału oraz zarejestrowani pomocnicy. Zabrania się wstępu na stanowiska osobom nieupoważnionym.
22. W zawodach obowiązują trzy sygnały:
a) pierwszy – czas na dojazd do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów – przygotowanie stanowisk, sondowanie, stawianie markerów;
b) drugi sygnał – rozpoczęcie zawodów – zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie;
c) trzeci sygnał – zakończenie zawodów – wyjęcie zestawów z wody;
23. Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego .
24. Protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów w skład której wchodzą Sędzia Główny i jeden Sędzia Sektorowy.
Podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.
25. Nagrody w zawodach:
a) 1 – 3 miejsca w zawodach – medale, nagrody rzeczowe;
b) 1 miejsce w sektorze – Patery , nagrody rzeczowe;
c) dodatkowa nagroda za złowienie „Największej Ryby”;
26. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie
a) pouczenie;
b) pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka, w przypadku otrzymania żółtej kartki na drużynę może zostać orzeczona dodatkowa kara w postaci czasowego wyłączenia z łowienia na okres od 2 do 12 godzin. Decyzję o czasowym wyłączeniu z łowienia podejmuje Komisja Sędziowska;
c) drugie ostrzeżenie – dyskwalifikacja;
Zdyskwalifikowanym zawodnikom nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
27. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed zawodami oraz zmiany terminu zawodów z przyczyn od siebie niezależnych. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach portalu informacyjnego PFWK.
28. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
a.) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne;
b.) Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy MPwWK PCM 2018 zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach;
29. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W przypadku wcześniejszego zakończenia zawodów klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu na momencie przerwania imprezy.
30. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Komisja podejmuje też decyzje w nagłych, nieprzewidzianych regulaminem sytuacjach, mogących wystąpić podczas trwania zawodów.
31. Dodatkowych informacji udziela Dział Sportu PFWK pod adresem – sport@pfwk.pl