Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Mistrostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym

karpiowemistrzostwa.pl


Inne domeny z dobrą historią »
Statystyki odwiedzin
  • Dziś : 825
  • Wczoraj : 464
  • 05-2023 : 11223 odsłon(y)
  • 04-2023 : 3510 odsłon(y)
Expiry.pl - domeny z czystą historią

Tu na expiry.pl kupisz domeny z historią

Sprzedaż domen generycznych genery.pl

genery.pl - domeny generyczne na wyciągnięcie ręki


Regulamin Finału 2019! - Mistrostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym

Napisane 15.12.2022 przez Admin

Tagi:

Słowa kluczowe do użycia w tekście: zawodów, przez, 0, danych, danych osobowych, federacja wędkarstwa, polska federacja, wędkarstwa karpiowego, wędkarstwie karpiowym, trwania zawodów, środków pływających, eliminacje mpwwk-pcm, swoich danych, polska federacja wędkarstwa, polski w wędkarstwie, federacja wędkarstwa karpiowego, swoich danych osobowych
Użyte nagłówki:

Regulamin Finału 2019!

 
Regulamin Finału „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2019” Finał zostanie rozegrany w terminie 14 – 20 września 2019 roku na Zbiorniku „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.
1. Organizatorem Finału jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego.
2. Zawody odbędą się w formule tzw. “wywózki”, polegającej na możliwości korzystania ze środków pływających.
3. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny zakwalifikowane i wpisane na listę startową, opublikowaną na stronach PFWK – www.karpiowemistrzostwa.pl oraz www.pfwk.pl, posiadające uregulowaną opłatę startową.a) startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem;b) nieobecność całej drużyny podczas losowania powoduje przydzielenie jej stanowiska, wcześniej nie rozlosowanego;
4. W zawodach startują drużyny dwuosobowe, łowiąc na 4 wędki wyłącznie metodą gruntową przy użyciu tzw. „włosa”.a) na jednej wędce może znajdować się wyłącznie jeden zestaw końcowy zakończony jednym hakiem.
5. Drużyna może korzystać z pomocy jednego Team Runnera.a) każdy Team Runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z drużyną i wniesienia do dnia 10.09.2019 roku opłatyw wysokości 400 zł – Dane do przelewu:
Polska Federacja Wędkarstwa KarpiowegoBGŻ BNP PARIBAS SANumer konta: 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko pomocnika oraz imiona i nazwiska uczestników danej drużyny.
b) Team Runner zespołu może uczestniczyć w takich czynnościach jak:rozbijanie obozowiska, namiotów, przygotowanie sprzętu, zanęt, podbieranie i wypinanie ryb, sondowanie łowiska, sterowanie pontonem podczas trwania całych zawodów, przygotowanie ryb do ważenia, sesji fotograficznych, filmowania;
6. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki.
7. W trakcie trwania zawodów dopuszcza się maksymalnie 4 markery na drużynę, tyczki (rurowe).
8. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych.
9. Obowiązuje całkowity zakaz nęcenia surową kukurydzą.a) Obowiązuje dzienny limit dot. ilości zanęty wrzucanej do wody przez jednego zawodnika w postaci 10 kilogramów na dobę.
10. Markery i zestawy muszą znajdować się w obszarze należącym do danego stanowiska, jaki został ustanowiony przez organizatorów.a) zarzucanie, wywożenie zestawów oraz nęcenie musi odbywać się w obrębie wyznaczonego stanowiska.b) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowiski markerów;c) oficjalne protesty można składać u sędziego głównego po uiszczeniu wadium w wysokości 100,- zł. Jeżeli protest będzie nieuzasadniony wadium zostanie przekazane przez PFWK na cele charytatywneo czym powiadomimy na stronie www.pfwk.pl;d) przy interwencji sędziego jego rozstrzygnięcie jest ostateczne;
11. Oficjalne rozpoczęcie MPwWK-PCM 2019 odbędzie się w dniu 14 września o godz. 12.00.a) od godziny 08.00 do 11.30 – rejestracja zawodników oraz pokazy firm sponsorskich, poczęstunek;
12. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się w dniu 14 września o godz. 13.30.a) od godziny 13:30 do 14:30 – dojazd na wylosowane stanowiska.b) po wypakowaniu sprzętu, samochód należy odstawić na wyznaczony parking do godz. 16:30;c) od godziny 14:30 do 17:30 – przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów,z możliwością użycia środa pływającego – w tym czasie obowiązuje zakaz nęcenia oraz posiadania na pontonie gotowych do użycia zanęt.d) od godziny 17:30 – rozpoczęcie łowienia;e) zakończenie łowienia nastąpi 20 września 2019 roku o godzinie 09.00;f) oficjalne zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12.00;
13. Klasyfikacja zawodów:a) łączna masa 3 największych złowionych przez drużynę ryb (karp/amur);b) przy tej samej masie ryb o klasyfikacji decyduje waga największej ryby;c) big fish (karp/amur);
14. Do klasyfikacji liczą się następujące gatunki ryb:a) karp od 3,00 kg;b) amur od 3,00 kg;
15. Procedura zgłaszania złowionych ryb:a) złowienie ryby z określeniem gatunku, należy natychmiast zgłosić sędziemu, sms-em lub telefonicznie na wskazany przez sędziów numer telefonu;b) każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego, codziennie w godzinach 9:00 – 11:00 oraz 16:00 – 18:00. W przypadku amura oraz ryb powyżej 20 kg – do 1 godziny po zgłoszeniu;c) każda drużyna ma obowiązek posiadać worek do ważenia ryb;d) do momentu nadejścia sędziów, ryba niezwłocznie po holu powinna być przechowywana w wodzie,w worku karpiowym;e) w jednym worku, w tym samym czasie może znajdować się wyłącznie jedna ryba.
16. Oficjalnym dokumentem potwierdzającym złowienie ryby jest karta połowów udostępniana przez sędziego wagowego, w której zapisuje się:a) nazwisko zawodnika, który złowił rybę;b) gatunek ryby;c) datę i godzinę połowu;d) wagę połowu w gramach; Zawodnik własnoręcznym podpisem na karcie połowu potwierdza zgodność danych.
17. Środki pływające:a) dozwolone jest używanie środków pływających przy spełnieniu wymaganych założeń, wymienionychw dalszej części regulaminu;b) każdy środek pływający musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie, a przy pływaniu po zmroku oświetlenie środka pływającego musi być widoczne z brzegu, przez cały pobyt środka pływającego na powierzchni wody;c) środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska, określonegoprzez Komisję Sędziowską;d) każda drużyna powinna posiadać swój zarejestrowany i oznakowany środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe;e) brak kamizelki asekuracyjnej lub ratunkowej – będzie skutkowało całkowitym zakazem wypłynięcia pontonem;f) maksymalna odległość na jaką będzie można wypływać oraz wywozić zestawy to 250 metrów od brzegu;g) zabrania się poruszania środkami pływającymi poza obrębem swojego stanowiska.h) Komisja sędziowska może w każdym momencie dokonać sprawdzenia środka pływającego oraz wymaganego oświetlania i kamizelek, a przypadku jakichkolwiek usterek/uchybień zawiesić możliwość jego użycia do momentu usunięcia usterki/uchybienia;i) Sędziowie uprawnieni są ponadto do sprawdzenia wymaganej odległości środka pływającego oddalonego od swojego stanowiska przy użyciu urządzeń do tego przeznaczonych;j) w sytuacji, w której sędzia stwierdzi możliwość nadużycia dot. odległości bądź budowy zestawu końcowego, może nakazać drużynie zwinięcie zestawu, w stosunku do którego stwierdzono podejrzenie nadużycia.
18.Holowanie ryb.a) jedynie zawodnicy mogą holować ryby;b) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych lub kołyskach, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego jest dozwolone jedynie w worku karpiowym.c) w przypadku gdy holowana ryba wpłynie w obszar przynajmniej jednej z sąsiadujących drużyn naruszając jej zestaw lub marker, drużyna ta ma prawo zgłosić protest, który może skutkowaćniezaliczeniem wyholowanej ryby u drużyny, której sytuacja dotyczy. Protest może być zgłoszony wyłącznie przed oficjalnym ważeniem i wpisaniem jej w kartę połowów;d) ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana po tym sygnale w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Przekroczenie limitu czasu skutkuje nie zaliczeniem połowu;
19. Opuszczanie terenu zawodów przez zawodników może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
20. Po godz. 16:30 w dniu rozpoczęcia zawodów, zabrania się poruszania pojazdami, które muszą znajdować się na parkingu do końca trwania zawodów.
21. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu .
22. W trakcie trwania zawodów na stanowiskach mogą przebywać jedynie uczestnicy finału oraz zarejestrowani pomocnicy. Zabrania się wstępu na stanowiska osobom nieupoważnionym.
23. W zawodach obowiązują trzy sygnały:a) pierwszy – czas na dojazd do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów – przygotowanie stanowisk, sondowanie, stawianie markerów;b) drugi sygnał – rozpoczęcie zawodów – zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie;c) trzeci sygnał – zakończenie zawodów – wyjęcie zestawów z wody;
24. Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego .
25. Protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów w skład której wchodzą Sędzia Główny i jeden Sędzia Sektorowy.Podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.
26. Nagrody w zawodach:a) 1 – 3 miejsca w zawodach – medale, nagrody rzeczowe;b) 1 miejsce w sektorze – Patery , nagrody rzeczowe;c) dodatkowa nagroda za złowienie „Największej ryby”.
27. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowaniea) pouczenie;b) pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka. W przypadku otrzymania żółtej kartki na drużynę może zostać orzeczona dodatkowa kara w postaci czasowego wyłączenia z łowienia na okres od 2 do 12 godzin. Decyzję o czasowym wyłączeniu z łowienia podejmuje Komisja Sędziowska w zależności od popełnionego czynu;c) drugie ostrzeżenie – dyskwalifikacja;Zdyskwalifikowanym zawodnikom nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
28. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed zawodami oraz zmiany terminu zawodówz przyczyn od siebie niezależnych. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach portalu informacyjnego PFWK.
29. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.a) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne;b) Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy MPwWK PCM 2019 zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów.W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach;
30. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą: zawiesić możliwość korzystania ze środków pływających, przerwać, a nawet wcześniej zakończyć zawody. W przypadku wcześniejszego zakończenia zawodów klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu na momencie przerwania imprezy.
31. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Komisja podejmuje też decyzje w nagłych, nieprzewidzianych regulaminem sytuacjach, mogących wystąpić podczas trwania zawodów.
32. Dodatkowych informacji udziela Dział Sportu PFWK pod adresem – sport@pfwk.pl

 

AGENDA!

14 wrzesień 2019
08:00 do 11:30Rejestracja drużyn, losowanie kolejności losowania stanowisk.Ciepły poczęstunek.
12:00 – 12:30Oficjalne Otwarcie
12:30 – 13:30Losowanie stanowisk
13:30 – 14:30Dojazd na wylosowane stanowiska
13:30 – 16:30Odstawienie pojazdów na parking.
14:30 – 17:30przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów.
Od godziny 17:30 – rozpoczęcie łowienia
14 wrzesień – 20 wrzesień 2019
Czas trwania zawodów!Ważenie złowionych ryb:Rano od godziny 09:00 – Wieczorem od godziny 16:00Każda złowiona ryba zgłaszamy SMS
20 wrzesień 2019
9:00 – zakończenie łowienia12:00 – Oficjalne zakończenie i rozdanie nagródLosowanie nagrody pocieszenia
RODO
Uprzejmie informujemy, że Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599 (dalej: Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:1) Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599.2) z Administratorem można się kontaktować: – pisemnie, na adres: Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599 – za pomocą poczty elektronicznej, na adres: pfwk@pfwk.pl.3) Cele przetwarzania:Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z organizacją zawodów wędkarskich pod nazwa: Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 2019.Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.4). Odbiorcą danych mogą być pracownicy ADO i podmioty współpracujące z ADO.5). Administrator nie przewiduje przesyłania danych do państw trzecich (poza obszarem UE i EOG) ani organizacji międzynarodowych.6). W przypadku korzystania ze strony internetowej przetwarzamy dane w formie plików cookies. Dane te nie służą ustaleniu tożsamości i są przetwarzane dla celów prowadzenia statystyk strony internetowej.7). Dane nie będą przetwarzane automatycznie ani w formie profilowania.8). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach.9). Mają Państwo prawo do: – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,10). Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.